REGULAMIN BEZPIECZENSTA I UZYTKOWANIA STRZELNICY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CENTRUM STRZELECKIM RP
ul. Wierzbińska 58, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Rozdział 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

1. Prowadzący strzelanie:
1) Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie,
2) Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu,
3) Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki dla osób strzelających po raz pierwszy,
4) Nadzoruje przebieg strzelania,
5) Dokonuje przeglądu broni,
6) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących,
7) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa oraz zobowiązanie do ich przestrzegania, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
2. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) pozostawiania broni i amunicji bez nadzoru osób uprawnionych,
4) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osobom będących pod ich wpływem,
5) wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody „prowadzącego strzelanie”.
3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy,
3) plan strzelnicy,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej,
4. Za spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających ze strzelnicy wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przenoszenia broni palnej oraz obchodzenia się z nią. Obowiązkiem personelu jest zapewnienie bezpieczeństwa, a obowiązkiem strzelających, oraz osób oczekujących jest współdziałanie w tym zakresie,
2. Broń na strzelnicy przenosi się w stanie rozładowanym w kaburze, pokrowcu, futerale, lub innych pojemnikach, 3. Dopuszcza się przenoszenie broni rozładowanej z otwartymi komorami nabojowymi i lufami skierowanymi w górę lub w dół. Zaleca się używanie flag i znaczników wprowadzonych do komór nabojowych, 4. Dopuszcza się przenoszenie broni w kaburze w stanie załadowanym poza stanowiskiem strzeleckim w przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia, bądź przez obsługę zapewniającą bezpieczeństwo korzystających ze strzelnicy, 5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki, 6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie, 7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową,
8. Każda broń używana na strzelnicy musi być sprawna technicznie,
9. Zabrania się dotykania lub używania broni innych osób bez zgody jej użytkownika,
10. Osobom oczekującym na strzelanie lub widzom zabrania się wchodzenie na stanowiska strzeleckie,
11. Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń osób funkcyjnych. Na stanowiskach strzeleckich czynności wykonuje się wyłącznie na komendy osoby prowadzącej strzelanie,
12. Wszystkie osoby, przebywające na strzelnicy zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia powstałych zagrożeń osobom funkcyjnym,
13. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze lub przedmioty będące celem na strzelnicy oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa, 14. Każdy, kto stwierdzi , że dalsze strzelanie prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia jest zobowiązany do przerwania strzelania głośną komendą STOP, PRZERWIJ STRZELANIE oraz zgłosić przyczynę swojej decyzji osobie funkcyjnej na strzelnicy. Wznowienie czynności strzeleckich następuje na komendę prowadzącego strzelanie,
15. W przypadku przerwania strzelania obowiązuje bezwzględny zakaz odkładania załadowanej broni.

Rozdział 3. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

1. Wszelkie czynności związane z obsługą broni, w tym strzelanie na sucho, składanie się do strzału wykonuje się bezpośrednio na stanowisku strzeleckim lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego strzelanie,
2. Korzystanie z obiektu strzelnicy może się odbywać wyłącznie za zgodą pracowników firmy P.P.H.U. Pelikan lub firm zewnętrznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie strzelnicy,
3. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do: bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, oraz poleceń prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego zawody,
4. Wszystkie osoby przebywające na osiach strzeleckich są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i wzroku,
5. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie,
6. Na terenie strzelnicy dopuszcza się wprowadzanie zwierząt tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu z obsługą strzelnicy. Zwierzęta powinny być obowiązkowo trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna,
7. Osobę naruszającą regulamin można bezzwłocznie usunąć ze strzelnicy,
8. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego spokoju oraz porządku i czystości na strzelnicy, oraz całym obiekcie,
9. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania do celów metalowych z amunicji innej niż pistoletowa oraz śrutowa (12/70, 16/70),
10. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania do tarcz z amunicji śrutowej,
11. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania amunicją przekraczającą 4500J. Każdorazowe użycie amunicji przekraczającej tę energię należy omówić z obsługą strzelnicy,
12. Na strzelnicy zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej, oraz smugowej.

Rozdział 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opis strzelnicy.
1) Strzelnica usytuowana jest w miejscowości 95-070 Aleksandrów Łódzki , ul. Wierzbińska 58,
2) Strzelnica jest obiektem sportowym zamkniętym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji,
3) Dozwolone jest strzelanie z broni: pneumatycznej, palnej bocznego i centralnego zapłonu, broni gładko lufowej. Maksymalna odległość, z której można prowadzić strzelanie to 25m dla broni krótkiej, strzelb, oraz 50m dla broni długiej.
2. Ze strzelnicy mogą korzystać:
1) Osoby posiadające własną broń z ważnym pozwoleniem,
2) Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości lub inny dokument tożsamości umożliwiający identyfikację,
3) Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców, opiekunów lub za ich pisemną zgodą,
4) Funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Ochrony, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, z broni służbowej bądź obiektowej, po okazaniu ważnej legitymacji,
5) Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem wypełnienia oświadczenia w recepcji strzelnicy, oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów,
3. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
1) Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa,
2) Dokonać wpisu wymaganych danych do Elektronicznej Książki rejestru pobytu na strzelnicy i poświadczyć zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem,
3) Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie, oraz obsługi strzelnicy,
4) Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni obiektowej,
5. Postanowienia końcowe:
1) Niezależnie od powyższych ustaleń obowiązują również inne przepisy urzędowe,
2) Na zawodach obowiązuję dodatkowo odpowiednie regulaminy,
4. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez P.P.H.U. Pelikan Alicja Marciniak,
5. Korzystający ze strzelnicy ponosi odpowiedzialność za każdą wyrządzoną szkodę na strzelnicy i zobowiązany jest do pokrycia strat, zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym przez zarządcę strzelnicy.

TELEFONY ALARMOWE:

1. Telefon alarmowy – 112,
2. Pogotowie ratunkowe – 999,
3. Policja – 997,
4. Straż pożarna – 998,
5. Pogotowie energetyczne – 991,
6. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994
Regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu funkcjonowania strzelnic. podstawa prawna:. Ustawa z dnia 21.05.1999 r, o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 z późn.zm.), Rozporządzenie MSWIA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000r Nr 18, poz. 234 z późn.zm.). Powyższy regulamin jest zgodny z wzorcowym regulaminem strzelnic zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Regulamin sklepu Strzelnicy RP zarejestrowanej jako P.P.H.U. Pelikan Alicja Marciniak

o numerze NIP: 947-180-88-93.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep strzelnicarp.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep strzelnicarp.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu strzelnicarp.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
o Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
o Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. ( U. 2016 poz. 1823),
o Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. 2012 poz. 576 ze zm.),
o Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA
1. Sklep strzelnicarp.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci internetowej. Sprzedawca nie wysyła poza granice Polski tych Produktów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta Zamówienia.
5. Zamówienia można składać: przez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep strzelnicarp.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: kontakt@strzelnicarp.pl , oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 712 05 96.
6. W celu złożenia Zamówienia, klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
8. Sklep realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00 – 18:00. Zamówienia są rozpatrywane i realizowane następnego dnia roboczego.

§3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia udostępnionymi przez sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 2 pkt 12 oraz 14.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
5. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do Produktu.

§4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
– płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (przelewy24),
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 18 1140 2004 0000 3102 7420 8902 (mBank S.A.) P.P.H.U. „PELIKAN” Alicja Marciniak, ul. Wierzbińska 58, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 947-180-88-93, REGON. 472408563. W tytule przelewu należy wpisać: Zamówienie nr…
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
– Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy.
– Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (Inpost lub GLS) lub za pośrednictwem paczkomatu.
4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Strzelnica RP, ul. Wierzbińska 58, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
o Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
o Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.